اعصاب سنج سفیر

22,800 تومان

یک آزمایش مهیج برای همه افراد

افزایش دقت و تمرکز بزرگترین مزیت این وسیله است .

اهرم را برداشته و با دقت از مارپیچ ها بگذرانید و میزان تسلط بر اعصاب خود را بسنجید . در صورت برخورد به میله مجددا شروع نمایید .